Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu Amora.pl

Sklep internetowy Amora.pldziałający pod adresem: https://Amora.pl jest prowadzony przez AmbraRemigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański (dalejzwana również „Amora.pl"), NIP 604-005-92-73 oraz REGON 220313409

Dane kontaktowe: tel.:801-011-478 lub 58 682-76-00; e-mail: sklep@Amora.pl.

 

Regulamin konsumenckisklepu internetowego Amora.pl

 I. Postanowieniaogólne
 

1.     Regulamin określazasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym Amora.plzlokalizowanym pod adresem https://Amora.pl na rzecz„konsumentów" w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).

2.     Sprzedaż odbywa się zapośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej naodległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym,a Amora.pl, zwaną dalej Sprzedającym.

3.     Sprzedający udostępnianiniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałymnośniku na urządzeniu Kupującego.

4.     Sprzedający podejmujenajwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę Amora.pl kształtowały prawa iobowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jegointeresów.

5.     Kupujący powinienzapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składaniazamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowieńniniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw.checkout.

6.     Kupujący możeskorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśródnajczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Nastronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacjeo trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7.     Podstawowaodpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisamiustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014,poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczącejakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produktyz gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny izrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta iuprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwościokreślonych w oświadczeniu Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczysprzedanej.

 

II.  Zasadydokonywania zakupów

 

1.     Kupujący może składaćzamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem stronyinternetowej https://Amora.pl. Kupujący może także złożyć zamówienie przeztelefon od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.00 pod numeremtelefonu: 801-011-478 lub 58 682-76-00.

2.     Złożenie zamówieniaskłada się z czterech etapów: 1) wybór produktu („Do koszyka"), 2)wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacjizamówienia, 3) wybór sposobu płatności i dostawy, 4) potwierdzenie złożeniazamówienia przez Kupującego. Analogiczna procedura stosowana jest w przypadkuzłożenia zamówienia przez telefon.

3.     W chwili potwierdzeniazłożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu zapośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adrespotwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numerzamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

4.     Zamówienie jestrealizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowaniapłatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednaknie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującegozamówienia.

5.     Jeżeli przedmiotświadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niżw terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego izwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt.

6.     Cennik dostawyznajduje się tutaj: https://amora.pl/tabela_wysylek.html

7.     Wszystkie produktyprezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

 

 

III.  Formypłatności i dostawy

 

1.     Zapłaty za towar,który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następującychsposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) system płatniczy T-Pay,c) płatność za pobraniem.

2.     Płatności dokonaneprzez system płatniczy T-Pay są obsługiwane przez spółkę Krajowy IntegratorPłatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do KRS Sąd Rejonowyw Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

3.     Cennik i sposobydostawy znajdują się tutaj: https://amora.pl/tabela_wysylek.html

4.     Sprzedający niestosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

IV.  Odstąpienieod umowy

 

1.     Zgodnie z art. 27ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683),Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niejodstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednakKupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposóbdostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany dozwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.     Niezależnie oduprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy,którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iżprodukt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, adodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produktznajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.

3.     Bieg terminu doodstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przezKupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4.     W wypadku, gdyKupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy z naruszeniem postanowieńRegulaminu lub ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, gdy produkt októrym mowa w pkt. IV.2 nosił będzie ślady użytkowania, testowania, będzieuszkodzony, którego oryginalnie opakowanie będzie usunięte lub uszkodzone albogdy odstąpienie od umowy będzie dotyczyło produktu, którego po otwarciuopakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względówhigienicznych, koszty zwrotu takiego produktu Kupującemu przez Sprzedawcęponosi Kupujący.

5.     Bieg terminu doodstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przezKupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.     Aby skorzystać z prawaodstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojejdecyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia oodstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżejtreści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.

7.     W przypadku, gdyKupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treścioświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostanązwrócone środki.

8.     Odstąpienie od umowymoże dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

9.     Do zachowania terminudo odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminudo odstąpienia od umowy.

10. Sprzedający zapewniamożliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektronicznąwysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@Amora.pl. Sprzedającyniezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia oodstąpieniu od umowy.

11. Oświadczenie oodstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową naadres: Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibąul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie odumowy”.

12. W przypadkuodstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

13. Sprzedającyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniaKupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkiedokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedającymoże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwiliotrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jejodesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Kupujący ma obowiązekzwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Amora.pl - Biuro ObsługiKlienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 PruszczGdański niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłod umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

15. Sprzedający dokonujezwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKupujący.

16. Kupujący ponosiodpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiemkorzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzeniacharakteru i cech jego funkcjonowania.

17. Prawo do odstąpieniaod umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczeniajest rzecz:

1.     dostarczana wopieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić zewzględu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowaniezostało otwarte po dostarczeniu;

2.     w której przedmiotemświadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniuzindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

V.  Reklamacjewad produktów

 

1.     Sprzedającyprzestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty sądostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanychopakowaniach.

2.     W przypadku, gdyprodukt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy zdnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121zezm.) w tym m.in. art. 556 – 576.

3.     Kupujący ma prawo dozłożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jestwadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna toniezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz(i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie mawłaściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lubreklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformowałSprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z koleiwada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jestwłasnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii)cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wynikudecyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.     W sytuacji wystąpieniawady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi izażądać jednego z czterech działań:

1.     wymiany towaru nanowy;

2.     naprawy towaru;

3.     obniżenia ceny;

4.     odstąpienia od umowy –o ile wada jest istotna.

5.     Wybór żądania zależyod Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować innerozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

1.     łatwość i szybkośćwymiany lub naprawy towaru;

2.     charakter wady –istotna czy nieistotna;

3.     to, czy towar byłwcześniej reklamowany.

6.     Jeśli Kupujący żądawymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tegożądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:

1.     byłaby niemożliwa dozrealizowania dla Sprzedającego albo

2.     w porównaniu z drugimz możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7.     Sprzedający możezaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacjiKupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanuzgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8.     Sprzedający wymieniatowar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dnikalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący możewyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynnościSprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony doodstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9.     Sprzedający odpowiadawobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialnościSprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczynaistniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musiudowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady wpóźniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącemod wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała wmomencie zakupu.

10. Reklamację możnazłożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić topisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane wramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysyłać listem poleconym naadres Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibąul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański Z DOPISKIEM "REKLAMACJA AMORA.PL"lub na adres e-mail sklep@Amora.pl.

11. Jeżeli żądanie złożoneprzez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

1.     naprawy towaru,

2.     wymiany towaru nanowy,

3.     obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającymspoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych oddnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, żereklamacja jest zasadna.

 

 

VI.  Usługidodatkowe:

 

VII.  Politykaprywatności i COOKIES

 

Informacje o OchronieDanych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://amora.pl/polityka_prywatnosci.html

 

 

VIII.  Warunkiświadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.Amora.pl

 

1.     Stronainternetowa Amora.pl (dalej również „strona www”), jestadministrowana i redagowana przez Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna3, 83-000 Pruszcz Gdański (dalej zwana również „Amora.pl"), NIP 604-005-92-73oraz REGON 220313409, zwaną dalej również „Administratorem”.

2.     Strona www służynabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

3.     Kupujący zobowiązanyjest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stroniewww zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku oprawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.     Dostęp do niektórychfunkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowegologowania.

5.     Korzystanie zfunkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6.     Rejestracja na stroniewww jest bezpłatna.

7.     Niedopuszczalne jestumieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem,wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy teżpropagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznieniewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8.     Składanie zamówieńprzez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez systemteleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagańtechnicznych:

1.     Internet Explorer wwersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

2.     Mozilla Firefox wwersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,lub

3.     Google Chrome w wersji21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

4.     minimalnarozdzielczość ekranu 1024 x 768

9.     Strona www możewykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np.adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona,adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak równieżinformacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Strona www używaplików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługiKlientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawieniadotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwaniadostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawieńprzeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółoweinformacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem: https://amora.pl/polityka_cookies.html

11. Reklamacje dotyczącefunkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszegoRegulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@Amora.pllub listownie na adres Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra RemigiuszBrzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański

12. Administrator będzierozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lublistowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni odotrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

IX.  Zmiany wRegulaminie

 

W przypadkuwprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani zapośrednictwem strony internetowej Amora.pl przynajmniej z czternastodniowymwyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionegoRegulaminu.

 

Regulamin z dnia 4maja 2020 r.

L.P. Plik do pobrania Pobierz plik
1 Formularz odstąpienia od umowy 467316249669.pdf
2 Formularz reklamacji 11692749473.pdf
Super produkt
Wybierz coś dla siebie
Issey Miyake L'Eau D'Issey Pour Homme Edt
169,00 zł
- 56 %
Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life Homme
159,00 zł
- 64 %
Lumene Mascara Birch Black
19,90 zł
- 77 %
Azzaro Wanted Girl Edp
239,00 zł
- 45 %
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
Zakochani w markach, bezwzględni dla cen
to nasza dewiza
Misję naszej firmy, czyli dostarczanie Klientom ekskluzywnych perfum i kosmetyków w atrakcyjnych cenach, realizujemy konsekwentnie i z wielką pasją. Działalność na rynku perfum i kosmetyków zaczęliśmy w 2006 roku. Od tego czasu zyskaliśmy pokaźne grono zadowolonych Klientów. Od początku działalności podstawą naszego funkcjonowania są partnerskie relacje z Klientami oraz przeświadczenie, że najważniejsza jest jakość i oryginalność oferowanych przez nas produktów.Stawiając na profesjonalizm zatrudniamy wyłącznie ludzi ambitnych, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań i pracy. Ludzi, którzy doskonale odnajdują się w otoczeniu perfum i kosmetyków oraz są zawsze gotowi służyć Klientom pomocą i radą.