Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Amora.pl

Sklep internetowy Amora.pl działający pod adresem: https://Amora.pl jest prowadzony przez Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański (dalej zwana również „Amora.pl"), NIP 604-005-92-73 oraz REGON 220313409

Dane kontaktowe: tel.: 726 219 726; e-mail: sklep@Amora.pl.

 

Regulamin konsumencki sklepu internetowego Amora.pl

 1. Postanowienia ogólne
   
 2. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym Amora.pl zlokalizowanym pod adresem https://Amora.pl na rzecz „konsumentów" w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Amora.pl, zwaną dalej Sprzedającym.
 4. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.
 5. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę Amora.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 6. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw.checkout.
 7. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 8. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014,poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczys przedanej.

 

 1. Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem stronyinternetowej https://Amora.pl. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 21.00 pod numerem telefonu: 726 219 726.
 2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1) wybór produktu („Do koszyka"), 2)wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 3) wybór sposobu płatności i dostawy, 4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.
 3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt.
 6. Cennik dostawy znajduje się tutaj: https://amora.pl/pl/i/Koszty-i-metody-dostawy/4
 7. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

 

 

III.  Formy płatności i dostawy

 

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) system płatniczy Blue Media, c) płatność za pobraniem.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Płatności dokonane przez system płatniczy Blue Media są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości
  2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 4. Cennik i sposoby dostawy znajdują się tutaj: https://amora.pl/pl/i/Koszty-i-metody-dostawy/4
 5. Sprzedający niestosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

1.1 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

1.2 W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

1.3 Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683),Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iż produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, a dodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produkt znajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W wypadku, gdy Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy z naruszeniem postanowień Regulaminu lub ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, gdy produkt o którym mowa w pkt. IV.2 nosił będzie ślady użytkowania, testowania, będzie uszkodzony, którego oryginalnie opakowanie będzie usunięte lub uszkodzone albo gdy odstąpienie od umowy będzie dotyczyło produktu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, koszty zwrotu takiego produktu Kupującemu przez Sprzedawcę ponosi Kupujący.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 8. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.
 9. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@Amora.pl. Sprzedającyniezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 16. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:
 18. dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.
 20. Reklamacje wad produktów

 

 1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach.
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121zezm.) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to nie zgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz(i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii)cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 5. wymiany towaru na nowy;
 6. naprawy towaru;
 7. obniżenia ceny;
 8. odstąpienia od umowy –o ile wada jest istotna.
 9. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
 10. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 11. charakter wady –istotna czy nieistotna;
 12. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 13. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
 14. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
 15. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 16. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 17. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 18. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 19. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysyłać listem poleconym na adres Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański Z DOPISKIEM "REKLAMACJA AMORA.PL" lub na adres e-mail sklep@Amora.pl.
 20. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
 21. naprawy towaru,
 22. wymiany towaru na nowy,
 23. obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 

 

 1. Usługi dodatkowe:

 

VII.  Polityka prywatności i COOKIES

 

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://amora.pl/pl/i/Polityka-Cookies/13

 

 

VIII.  Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.Amora.pl

 

 1. Strona internetowa Amora.pl (dalej również „strona www”), jest administrowana i redagowana przez Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna3, 83-000 Pruszcz Gdański (dalej zwana również „Amora.pl"), NIP 604-005-92-73 oraz REGON 220313409, zwaną dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 9. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 10. Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
 11. Google Chrome w wersji21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 12. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768
 13. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np.adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 14. Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem: https://amora.pl/pl/i/Polityka-Cookies/13
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@Amora.pllub listownie na adres Amora.pl - Biuro Obsługi Klienta, Ambra Remigiusz Brzeziński z siedzibą ul. Zastawna 3, 83-000 Pruszcz Gdański
 16. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

 1. Zmiany w Regulaminie

 

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej Amora.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

 

Regulamin z dnia 4maja 2020 r.

L.P. Plik do pobrania Pobierz plik
1 Formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy
2 Formularz reklamacji Formularz reklamacji
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl